logo

18 kwietnia 2019


Strona główna Aktualności wszystkie wpisy Kontrowersyjny Park Bażantarnia na Ursynowie
Kontrowersyjny Park Bażantarnia na Ursynowie

Rozpoczęła się przebudowa terenu zieleni Przy Bażantarni. Prace nie zostały poprzedzone żadną ekspertyzą przyrodniczą, określającą wpływ inwestycji na żyjące tam rośliny oraz zwierzęta. Dzielnica nie wiedziała dokładnie jakie zwierzęta tam występują, jednak Zarząd był poinformowany przez nas od wielu miesięcy, iż występuje tam rzekotka drzewna. Płaz chroniony prawem polskim i unijnym. Ochronie podlegają także jego siedliska. Poprosiliśmy by w ramach prac wykopano zbiornik rozrodczych dla płazów, ale bez rezultatu. Występują tu także lisy, jeże i dzięcioły a także wiele innych ptaków. Teren ten pełni istotna rolę korytarza ekologicznego między rezerwatem Las Natoliński a rezerwatem Las Kabacki. Tego rodzaju projekt, czyli park rozrywki o powierzchni 9 ha, na podstawie obowiązującego prawa polskiego powinien podlegać ocenie oddziaływania na środowisko jeżeli może zostać zakwalifikowany jako jedno z poniższych działań (na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko). Jednak inwestor takiego raportu nie sporządził. Część terenu została już zniszczona. Chcielibyśmy uratować resztę lasu. A przede wszystkim uważamy za hipokryzję i łamanie prawa przeprowadzanie niszczenia drzew i zieleni z Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Drugi etap budowy parku ma być finansowany właśnie z tych funduszy. Dnia 30 listopada b.r. poprosiliśmy w imieniu TOH Tryton oraz 7 innych stowarzyszeń ekologicznych aby radni Komisji Ochrony Środowiska Miasta Warszawy, nie opiniowali pozytywnie wydania 3 mln złotych z GFOŚ i GW na ten projekt. Zwracaliśmy uwagę, iż projekt jest niezgodny z prawem, m.in. ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. W Studium teren parku oznaczony został jako ZP1, dla którego minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej (PBC) ustalono na 90%. Wyznaczony wysoki wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie daje możliwości zrealizowania zaplanowanego przez dzielnicę Ursynów programu urządzenia parku zakładającego wycięcie ponad 360 drzew, obrzmiej i trudniej do określenia powierzchni krzewów i mniejszych drzew, wybudowania boisk, kawiarni, ścianki wspinaczkowej, placów zabaw dla dzieci i innej infrastruktury. Niestety, mimo braku kontrargumentów ze strony BOŚ radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali ten projekt. Ponownie na Sesji Rady Warszawy poinformowaliśmy radnych o niezgodności projektu uchwały z prawem. Doprowadziliśmy do przegłosowania wniosku o wycofanie uchwały z obrad. Niestety za wnioskiem opowiedziała się tylko 1/3 radnych. Ostatecznie radni przegłosowali uchwałę.

 

Napisały o tym: Gazeta Wyborcza i Życie Warszawy

http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,7354031,Ursynow__Podczas_remontu_parku_wycieli_300_drzew.html
http://www.zw.com.pl/artykul/284207,428091_Drzewa_wytna__park_urzadza__.html

 

Dnia 14.12.2009 roku zwróciliśmy się do Wojewody Mazowieckiego, aby uchylił wadliwą uchwałę w trybie nadzoru w oparciu o art. 91 ustawy o samorządzie gminnym.

 

 
Powrót
rezael zolty 321.jpg


Copyright © TOH TRYTON