logo

18 kwietnia 2019


Strona główna Aktualności wszystkie wpisy Nieprawidłowości w finansowaniu inwestycji z GFOŚ i GW przez Miasto Warszawa
Nieprawidłowości w finansowaniu inwestycji z GFOŚ i GW przez Miasto Warszawa


Dnia 11.11.09 roku TOH Tryton złożyło wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli prawidłowości wydawania pieniędzy z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nasze obserwacje jako stowarzyszenia ekologicznego, które stara się wyegzekwować przestrzeganie prawa ochrony przyrody, wskazują, iż w wielu wypadkach fundusze te są wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem, wynikającym z art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo Ochrony Środowiska.

Wg niniejszej ustawy środki gminnych funduszy przeznacza się m.in. na:

„5) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie
terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków”.


Zarzucamy Miastu Warszawa, iż bardzo często środki z GFOS i GW wykorzystywane są do zagospodarowania istniejących terenów zieleni, które wcale nie jest „ochroną przyrody” a de facto jej niszczeniem. Przy okazji wdrażania projektów wycinane są ogromne liczby drzew i krzewów, często zmniejszany  jest procent powierzchni biologicznie czynnej i niszczone są siedliska zwierząt podlegających ochronie prawnej (zmniejszana jest bioróżnorodność).
Dochodzi do absurdu – fundusze GFOŚ i GW pochodzą m. in. z opłat za wycinkę drzew i w teorii miały jako swoiste „zadośćuczynienie” posłużyć ochronie przyrody, a w praktyce wydawane są na dalszą masową wycinkę drzewostanów. Odbywa się to bardzo często przy energicznych protestach mieszkańców, którzy pragną zachowania zieleni, a szczególnie dojrzałych, dorodnych drzew na terenie miasta. Miasto argumentuje często te wycinki złym stanem drzew lub zagrożeniem dla ludności, ale wnikliwe przeanalizowanie opracowań inwentaryzacyjnych wskazuje zazwyczaj na coś innego – kolizję z wizją architektoniczną – np. z przebiegiem alejek (lub innych zaplanowanych obiektów). Ewentualnie przyczyna jest taka, że drzewo jest niezbyt ładne albo mniej cenionego gatunku i nie pasuje do wizji parku.


 
Powrót
zmija.jpg


Copyright © TOH TRYTON