logo

18 kwietnia 2019


Strona główna Aktualności wszystkie wpisy Złożyliśmy pismo do GDOŚ w sprawie Jeziorka Czerniakowskiego
Złożyliśmy pismo do GDOŚ w sprawie Jeziorka Czerniakowskiego

Szanowny Panie Dyrektorze,
Zawracam się do Pana o niezwłoczne unieważnienie uzgodnienia Warunków Zabudowy wydanego przez Regionalna Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie (RDOŚ-14-WPN-II-PV-7049-169/09) z dnia 13.05.2009 roku. Uzgodnienie to dotyczy warunków zabudowy inwestycji, która rozpoczęła się właśnie w otulinie rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie w Warszawie (załącznik 1 – treść uzgodnienia). Ta głośna sprawa bulwersuje wielu mieszkańców miasta oraz liczne organizacje ekologiczne. Dyrektor RDOŚ w Warszawie uzgodnił inwestycję stawiając warunek „pod warunkiem niespowodowania zmian stosunków wodnych, które mogą wpłynąć negatywnie na rezerwat przyrody Jeziorki Czerniakowskie.” O ile nam wiadomo,  wydający opinie w chwili jej wydawania powinien wiedzieć na podstawie zebranych ekspertyz i opinii, czy dana inwestycja może spowodować zmianę stosunków wodnych na terenie rezerwatu czy też nie i na tej podstawie uzgodnić inwestycję lub też odmówić uzgodnienia. Dokument nie może być wydany „warunkowo”. Według opinii ekspertów - hydrologów takich jak pan Kazimierz Banasik czy dr Michał Fic inwestycja jak najbardziej zagraża rezerwatowi.
Co więcej pozwolenie na budowę (Nr 256/MOK/2009) z dnia 24.09.2010 r zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa, ponieważ decyzja o warunkach zabudowy została wydana bez decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (załącznik 2 odpowiedź publiczna udzielona TOH Tryton, załącznik 3 – treść pozwolenia na budowę).


Inwestor złożył wnioski o wydanie WZIZT w dniu 23 marca 2009. Pierwszego czerwca 2009 uzyskał warunki zabudowy, a we wrześniu 2009 pozwolenie na budowę. Według interpretacji Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska:„15 listopada 2008 r. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), dalej ustawa, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przedstawia  następującą interpretację.  I. Art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy wprowadził obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  Ze względu na brak przepisów przejściowych odnoszących się do ww. kwestii w ustawie, obowiązek ten dotyczy wszystkich postępowań, które w dniu wejście w życie ustawy są wszczęte, a nie są zakończone wydaniem  ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.”


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie uzgodniła Warunki Zabudowy mimo tego, iż inwestor nie przedstawił decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z tym wnioskujemy jak na wstępie.
Co więcej RDOŚ w Warszawie wykazuje się brakiem konsekwencji, skoro we właśnie przygotowywanym planie ochrony rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie wyklucza zabudowę podpiwniczoną i wielorodzinną w otulinie (strefie ochrony urbanizacyjnej) na tej samej działce nr ewidencyjny 53. Trudno dociec dlaczego w decyzji wydanej pół roku wcześniej RDOŚ w Warszawie nie widział zagrożenia dla zmiany stosunków wodnych w budowie wielorodzinnej z dwupoziomowym parkingiem podziemnym. Nie wiadomo też, czy przed wejściem w życie planu ochrony rezerwatu Jez. Czerniakowskie Miasto planuje wydać kolejne uzgodnienia warunków zabudowy, ponieważ udziela się nam wymijających odpowiedzi w tym temacie. Prosimy o podjęcie wszelkich kroków prawem przewidzianych aby niezwłocznie powstrzymać inwestycję. W tekście projektu planu dla rezerwatu podkreślono, iż ustalenia planu nie dotyczą działek, które posiadają w dniu wejścia w życie prawomocne decyzje budowlane, jednak kwestionowana przez nas decyzja nie jest prawomocna.
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska może i powinna zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o unieważnienie pozwolenia na budowę.


Teren  wchodzący w skład otuliny rezerwatu, gdzie leży także działka o numerze ewidencyjnym 53 stanowi środowisko życia kilku chronionych gatunków płazów, w tym żaby jeziorkowej (Rana lessonae) - płaza chronionego prawem polskim i unijnym (ustawy o ochronie przyrody, rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną oraz Dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory). Poza tym występują tu inne chronione gatunki płazów:  liczna populacja żaby wodnej (Rana kl. esculenta), ropucha szara (Bufo bufo), żaba trawna (Rana temporaria) oraz żaba moczarowa (Rana arvalis). Informacje te uzyskaliśmy na podstawie opracowania p. Anny Dereckiej (2005. Płazy Warszawy praca magisterska wykonana na Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW) oraz obserwacji własnych.


Towarzystwo Ochrony Herpetofauny „Tryton” jest organizacją ekologiczną w sensie ustawy Prawo Ochrony Środowiska, o celu regulaminowym „ochrona płazów i gadów” na dowód czego załączam wyciąg z regulaminu oraz dowód rejestracji. W tej sprawie nasze Stowarzyszenie będzie więc uczestniczyć na prawach strony.Z poważaniem

Do wiadomości:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Prezydent Miasta Warszawy


 

 
Powrót
P1110302.jpg


Copyright © TOH TRYTON