logo

18 kwietnia 2019


Strona główna Aktualności wszystkie wpisy TOH Tryton składa skargę na Zarząd Dzielnicy Ursynów do Prezydenta Warszawy
TOH Tryton składa skargę na Zarząd Dzielnicy Ursynów do Prezydenta Warszawy

Przedstawiamy treść skargi, jaką TOH TRYTON złożyło 2 kwietnia 2010 roku  na ręce Pani Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy - Hanny Gronkiewicz-Waltz.

 

 

 

Szanowna Pani Prezydent,

zwracam się ze skargą na Burmistrza Dzielnicy Ursynów p. Urszulę Kierzkowską oraz jej zastępcę p. Bogdana Żubera, którzy ustawicznie podejmują wobec Stowarzyszenia Tryton działania, które odbieramy jako zastraszanie i zniesławianie, oraz które mogą naszym zdaniem wyczerpywać znamiona czynów zabronionych z art. 234 i 235 kk.

Działania wymierzone przeciwko Stowarzyszeniu Tryton nasiliły się według relacji świadków (radnych, członków innych stowarzyszeń a nawet policji) następnego dnia po tym jak dnia 28.02.2010r. przyjęłam zaszczytną funkcję Przewodniczącej Komisji Dialogu Społecznego ds. Środowiska Przyrodniczego.

Oficjalnie Miasto Warszawa jest wzorem dialogu między urzędami i organizacjami społecznymi. Nasze Miasto wyprzedziło zapisy, które znalazły się w ostatniej nowelizacji ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Mówi się m.in. o „systemie warszawskim”. Organizacje w innym miastach również chcą dialogu i zakładania podobnych struktur, jak 25 Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie.

Równocześnie podległe Pani jednostki prowadzą wręcz kampanię przeciwko naszej małej, ale dość skutecznej organizacji, która domaga się jedynie przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa i swobód obywatelskich jej członków.

Stowarzyszenie Tryton skupia ekspertów – wykształconych biologów specjalistów w zakresie płazów i gadów oraz inne osoby, których specjalistyczna wiedza jest przydatna dla stowarzyszenia np. zawodowych informatyków, filmowców, tłumaczy, redaktorów czy specjalistów w zakresie prawa budowlanego czy komunikacyjnego. Pragnę tu podkreślić, iż nasze Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków, którzy ponoszą koszty swojej działalności we własnym zakresie, na ile jest to możliwe przy ich skromnych dochodach. Jako stowarzyszenie zwykłe nie możemy ubiegać się o dotacje ani darowizny, a jego członkowie nie mogą pobierać opłat za ekspertyzy. Stowarzyszenie korzysta głównie z wiedzy eksperckiej jaką posiadają jego członkowie, która jest jednocześnie jego największym i jedynym kapitałem. Nie mamy nic poza dobrym imieniem.

Niestety przedstawiciele Zarządu Dzielnicy ustawicznie sugerują wielu osobom, iż TOH Tryton „chodzi jedynie o pieniądze”. Rozpowiadane są także wśród radnych dzielnicy pogłoski o rzekomym blokowaniu nieznanych nam nawet inwestycji drogowych oraz o umowach, z których się rzekomo nie wywiązaliśmy. Od dawna docierały do nas informacje, iż p. burmistrz Bogdan Żuber opowiada, iż zamierza składać przeciwko nam pozwy i zawiadomienia.

Czarę goryczy przepełniła z naszej strony ostatnia informacja:

Przedstawiciel naszego Stowarzyszenia przeglądając akta sprawy  3Ds 312/09/Sp , w której uzyskaliśmy status „poszkodowanego”, za zdumieniem zauważył pismo p. Urszuli Kierzkowskiej, burmistrza Dzielnicy Ursynów (podmiotu, który dokonał zniszczeń i wobec którego prowadzone jest postępowanie przygotowawcze  art. 181 par. 2 k.k.). Do pisma załączono „notkę służbową w sprawie wizyty [p. Joanny Mazgajskiej] w gabinecie naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska”.
Taka rozmowa w cztery oczy miała miejsce lecz w wersji podpisanej przez Urząd Dzielnicy przedstawiono całkowicie fantastyczny i niezgodny z prawdą jej przebieg. Pani Z. przedstawiła mnie w notatce jako osobę wręcz niezrównoważoną emocjonalnie. Insynuacje pani Z., że komukolwiek groziłam czy zachowywałam się w jakikolwiek sposób agresywny (czy chociaż byłam zdenerwowana) są oburzającą insynuacją i rozpaczliwą próbą zdyskredytowania mojej osoby. Nie wiem zresztą i nie starcza mi wyobraźni by dociec jakie konkretnie to miałyby być groźby w stosunku do pani Z., Pani Prezydent czy całego Miasta Warszawy. Sytuacja, w której urzędnik zapewnia mnie uprzejmie jak potrzebny jest dialog i jak cenna jest rozmowa, po czym po moim wyjściu preparuje fałszywe zarzuty wobec mnie, jest szokująca. Zwraca także uwagę fakt, iż pismo z 05.03.2010r. zostało podpisane przez panią burmistrz dzielnicy, zaś ja zostałam przedstawiona (zapewne celowo) jako osoba prywatna, mimo iż „jako strona” mogłam występować jedynie jako przedstawiciel Stowarzyszenia. Pełniona zaszczytna funkcja burmistrza została więc nadużyta do uwiarygodnienia fałszywej relacji.

Równocześnie pozwolę sobie zwrócić uwagę, iż dzielnica nie ma osobowości prawnej i Prezydent Miasta ponosi odpowiedzialność za czyny urzędników poszczególnych dzielnic, zwłaszcza jeśli pisma złożone jest na urzędowym papierze i podpisane przez burmistrza.

W związku z opisaną powyżej sytuacją oraz poprzednimi doniesieniami innych osób o rozpowiadanych na temat członków TOH Tryton nieprawdziwych informacjach, czujemy się personalnie szykanowani przez Zarząd Dzielnicy Ursynów, za efektywną i zgodną z prawem działalność w stowarzyszeniu. Ograniczone są nasze prawa konstytucyjne i obywatelskie, w związku z tym rozważamy szukanie pomocy u organizacji zajmujących się prawami człowieka (np. Fundacja Batorego).

Nie rozumiemy dlaczego urzędników pracujących w Wydziale Ochrony Środowiska tak bulwersują nasze działania zmierzające do tego, by to środowisko zgodnie z prawem chronić. Uważamy, iż w obecnej sytuacji bez postronnych świadków nie możemy spotykać się z urzędnikami dzielnicy, gdyż możemy paść ofiarą kolejnych fałszywych zawiadomień i preparowania oskarżeń przeciwko nam. Mamy więc zablokowaną drogę do udziału w spotkaniach w ramach np. postępowań administracyjnych w godzinach pracy urzędu. Kolejne tego typu spotkanie jest wyznaczone na 14 kwietnia br. Bardzo spadło także zaufanie do innych urzędników administracji stołecznej i w związku z powyższym musimy na robocze spotkania w Ratuszu przychodzić ze sprzętem nagrywającym. Poświęcamy dużo czasu by doskonalić się w umiejętnościach dialogu i otwartej komunikacji, bierzemy udział w warsztatach tematycznych, zdobywamy nowe kwalifikacje, ale druga strona także powinna je podnosić, inaczej nasze wysiłki spełzną na niczym i będą następowały kolejne konflikty społeczne.

Równocześnie informuję, iż pan burmistrz Bogdan Żuber wielokrotnie publicznie nas obrażał (zarzucając mówienie nieprawdy i brak kompetencji), zaś na oficjalnym spotkaniu w Regionalnej Dyrekcji Środowiska w Warszawie, w obecności około 8 -10 osób użył sformułowania „podam do sądu każdego, kto publicznie powie ze nastąpiła szkoda w środowisku” i w naszym odczuciu usiłował przekonać nas publicznie do postąpienia niezgodnego z procedurą administracyjną. Dyrektor RDOŚ w Warszawie, mimo tego, uznał wystąpienie szkody w środowisku (w sprawie będącej przedmiotem postępowania PG-II – 2377/09). Osobiście uważam, pan burmistrz na publicznych protokołowanych spotkaniach zachowuje się w sposób nielicujący z pełnioną zaszczytną funkcją, o czym informowałam p. burmistrz Urszulę Kierzkowską w formie mailowej za pośrednictwem rzecznika dzielnicy. Niestety bez efektu. Na agresywne zachowanie pana Bogdana Żubera wobec stowarzyszeń zwracał także publicznie uwagę pan radny Maciej Maciejowski na sesji Rady Warszawy.

W związku z powyższym oczekujemy zajęcia przez Panią Prezydent stanowiska w sprawie poczynań Zarządu Dzielnicy Ursynów.

Prosimy o przedstawienie:

  1. zapisu dźwiękowego rozmowy, która była powodem pisma burmistrza dzielnicy Ursynów skierowanego na policję
  2. tekstu umowy, z której jakoby TOH Tryton się nie wywiązał
  3. dowodów na to że nasze stowarzyszenie wyraziło kiedykolwiek  zainteresowanie korzyściami majątkowymi w jakiejkolwiek formie ze strony Miasta lub Dzielnic
  4. informacji jakie dotychczas działania prawne wobec nas i naszych członków podjęła dzielnica Ursynów.

Jeśli pan Bogdan Żuber ma jakiekolwiek zarzuty merytoryczne, co do sposobu w jaki  działa TOH Tryton, również prosimy by zostały one sformułowane w formie pisemnej.  W przeciwnym razie Dzielnica Ursynów powinna zredagować przeprosiny, które umieścimy na naszej stronie WWW razem z niniejszym pismem do Pani Prezydent.

Bylibyśmy wdzięczni za odniesienie się Pani do tej sprawy, gdyż pada ona cieniem na ideę dialogu między Miastem a organizacjami społecznymi.

 

 


Do wiadomości:

Rada Warszawy     
Rada Dzielnicy Ursynów 
Pan Marcin Wojdat, Pełnomocnik Prezydenta d.s. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 
Powrót
eskulap.jpg


Copyright © TOH TRYTON