logo

18 kwietnia 2019


Strona główna Aktualności wszystkie wpisy Zastrzeżenia TOH Tryton co do sposobu prowadzenia postępowania w sprawie wycinki drzew przez Dzielnicę Ursynów
Zastrzeżenia TOH Tryton co do sposobu prowadzenia postępowania w sprawie wycinki drzew przez Dzielnicę Ursynów

Poniżej przedstawiamy treść pisma skierowanego do Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursynów.

 

dotyczy UD-XII-WOŚ-K-JST-7628- 16-09

W odpowiedzi na wezwanie Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska z upoważnienia Prezydenta Miasta Warszawy do stawienia się celem złożenia zeznania w charakterze świadka, w sprawie wycinki drzew bez zezwolenia w obrębie 1-11-07, uprzejmie przypominam, iż Stowarzyszenie Tryton uzyskało decyzją UD-XII-WOŚ-K-JST-7628-7-6-09 z dnia 20.07.09 r status strony w postępowaniu w tej sprawie.
W związku z tym wezwanie jest nieprawidłowe, gdyż strony nie mogą być wezwane w charakterze świadków (w postępowaniu administracyjnym jest się: albo stroną albo świadkiem), co więcej w chwili doręczenia wezwania minęła już data stawiennictwa - 22.04.2009 rok. Wymienione w pouczeniu sankcje dotyczące niestawienia się z art. 88 kpa, dotyczą sytuacji kiedy wezwanie jest prawidłowe i kiedy dotyczy złożenia zeznań w charakterze świadka lub biegłego. Zgodnie z art. 86 kpa strony można przesłuchać, lecz z wyłączeniem środków przymusu, nie mają więc obowiązku stawiennictwa czy złożenia zeznań.

Uprzejmie informuję, iż dnia 14.04.10 roku TOH Tryton wystąpił do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów z wnioskiem o niezwłoczne wstąpienie do trwającego postępowania administracyjnego w związku z podejrzeniem nieprawidłowości. Trzy działki objęte postępowaniem należą do Urzędu Miasta, który jest równocześnie rozstrzygającym i stroną postępowania.

Nie można jednoznacznie wykluczyć, iż sama Dzielnica Ursynów, wobec której wszczęto już jedno postępowanie szkodowe oraz prowadzone jest postępowanie przygotowawcze pod nadzorem prokuratorskim z art. 181 kk dotyczące m.in. wycinki drzew w obrębie 1-11-07 , mogła sama częściowo dokonać wycinki zarówno na własnych i sąsiednich działkach. Stowarzyszenie zgłosiło także wątpliwości do bezstronności pani naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Izabelli Zydorowicz, która zdaniem TOH Tryton może mieć interes prawny w rozstrzygnięciu, jako jedna z osób nadzorująca prace, które okazały się w efekcie szkodą w środowisku i powinna był wyłączona z prowadzenia postępowania na podstawie art. 24 kpa. Wspomniane przez TOH Tryton w czasie postępowania administracyjnego dowody (np. dokładna inwentaryzacja drzew z ekspertyzy prof. Henryka Pawłata z 2004 roku) mogą bowiem obciążać Dzielnicę Ursynów także w opisanych powyżej sprawach i zostały do nich załączone.

Co więcej w trakcie postępowania mogłaby zajść sytuacja, kiedy pracownik urzędu musiałby przesłuchać sam siebie, zwłaszcza że pracownicy WOŚ Dzielnicy Ursynów wielokrotnie bywali w obrębie 1-11-07 na przestrzeni ostatnich lat i rzeczywiście mogą mieć wiedzę na temat postępującego znikania drzew na tym obszarze.

Próby przesłuchiwania stron jako świadków są kolejnymi nieprawidłowościami, które będą skutkować nieważnością rozstrzygnięcia administracyjnego.

Równocześnie informuję, iż TOH Tryton pismem z dnia 15.04.10 r skierowanym do Prezydenta Miasta pani Gronkiewicz - Waltz zwrócił się z wnioskiem o wyłączenie pani Izabelli Zydorowicz z tej sprawy i przejęcie postępowania przez Biuro Ochrony Środowiska lub inny bezstronny organ.

Poza tym kwestia przeciągania postępowania w sprawie wycinki drzew oraz ewentualnych nieprawidłowości w jego trakcie na wniosek Stowarzyszenia jest przedmiotem oceny Komisji Rewizyjnej Rady Warszawy.

Do czasu odpowiedzi na powyższe pisma, nie widzę możliwości osobistego stawiennictwa w sprawie i przesłuchania mnie przez panią Naczelnik, która uprzednio była łaskawa w sposób fałszywy przedstawić w formie pisemnej i potwierdzić własnoręcznym podpisem moją prywatną rozmowę z nią w formie "notatki służbowej" zaś Urząd Dzielnicy przesłać ową notatkę na policję.

Uprzejmie przypominam, iż zgodnie z art. 8 kpa:

"Organy administracji publicznej obowiązane są prowadzić postępowanie w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów Państwa [....]."

Członkowie TOH Tryton obecnie nie mają ani zaufania, ani nadziei na obiektywne rozstrzygnięcie sprawy, o ile będzie ją prowadził Urząd Dzielnicy. W opinii TOH Tryton wobec powyżej opisanych fatów i podejrzewanych nieprawidłowości, każdy ostateczny wynik postępowania będzie do podważenia.

Stowarzyszenie przekazało już Urzędowi całą posiadaną dokumentację, brało udział w wizji lokalnej i na wezwanie Urzędu Dzielnicy wypowiedziało się także pisemnie co do całości zgromadzonych w sprawie dowodów.

Podtrzymuję opinie członków Stowarzyszenia przedstawione podczas wizji lokalnej oraz w pismach skierowanych do Urzędu Dzielnicy Ursynów i nie mam nic więcej do dodania.

Jednak w razie konkretnych pytań i wątpliwości dotyczących szczegółów przedmiotu postępowania, uprzejmie proszę o zwrócenie się w formie pisemnej na adres Stowarzyszenia, a z pewnością udzielimy na nie odpowiedzi.

 Do wiadomości:

Biuro Ochrony Środowiska Miasta Warszawy
Komisja Rewizyjna Rady Warszawy

 

 
Powrót
bieszczadsy 2.jpg


Copyright © TOH TRYTON