logo

18 kwietnia 2019


Strona główna Aktualności wszystkie wpisy Zażalenie na postanowienie RDOŚ w Warszawie.
Zażalenie na postanowienie RDOŚ w Warszawie.

Towarzystwo TRYTON złożyło zażalenie na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 25.03.2010r.
(znak: RDOŚ-14- WSI-MGł-6660-16/10) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji przeprowadzenia działań zapobiegawczych i naprawczych na terenie działek  obrębu 1-11-07 w Warszawie.

 

ZAŻALENIE

 

Stowarzyszenie TRYTON składa zażalenie na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 25.03.2010r. (znak: RDOŚ-14- WSI-MGł-6660-16/10) o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji przeprowadzenia działań zapobiegawczych i naprawczych na terenie działek xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx obrębu 1-11-07 w Warszawie.

UZASADNIENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie odmówił wszczęcia postępowania zapobiegawczego i naprawczego z tzw. ustawy szkodowej, argumentując swoje stanowisko wywodem logiczno-prawnym, iż osoby fizyczne (w tym przypadku wpisane wg danych z roku 2007 jako właściciele działek: p. xxxxxxxxx, p. xxxxxxxxx oraz p. xxxxxxxx) nie są „podmiotami korzystającym ze środowiska”, mimo tego, iż jak ogólnie wiadomo chcą postawić w obrębie 1-11-07 co najmniej kilka domów przeznaczonych na sprzedaż. Na rzeczonym terenie obrębu 1-11-07 na różnych działkach, w podobnej odległości od zbiornika 2 Moczydła, dwa podmioty zamierzają przeprowadzić inwestycje budowlane, które będą w według Stowarzyszenia oczywistym łamaniem prawa – firma xxxxxxxxx wobec której RDOŚ nie odmówił wszczęcia postępowania z ustawy szkodowej oraz osoby fizyczne państwo xxxxxx i pan xxxxxxxxxxx (i prawdopodobnie firma xxxxxxxxxx).

Dyrektor RDOŚ w Warszawie odwołuje się do definicji „podmiotu korzystającego ze środowiska” zawartego w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska i twierdzi, że inwestorzy na działkach xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nie są podmiotem korzystającym ze środowiska.

Rzeczywiście, ustawa szkodowa definiuje pojęcie „podmiotu korzystającego ze środowiska” zgodnie z wykładnią zawartą w ustawie Prawo Ochrony Środowiska „

20) podmiot korzystającym ze środowiska – rozumie się przez to:
a) przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 i Nr 180, poz. 1280), a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,
b) jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
c) osobę fizyczną niebędącą podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystającą ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia”

 

Odnośnie art. 3 pkt. 20 lit.a. pojęcia „przedsiębiorcy” ustawodawca odwołuje się więc do art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, tam zaś znajdujemy definicję „przedsiębiorcy” w art. 4 pkt. 1. „Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osobą fizyczną, osobą prawną i jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą.” Z kolei w art.2 ww. ustawy zawarta jest definicja działalności gospodarczej jako „zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż [...]”. Przyjmując dosłowny sposób interpretacji ustawy, jak robi to RDOŚ w Warszawie, nie ma żadnych przesłanek by uzależniać nazwanie państwa xxxxxxxxxxx oraz xxxxxxxxxxxx „przedsiębiorcami” lub uznać, że nimi nie są jedynie na podstawie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej. Budując domy na sprzedaż są wszak przedsiębiorcami. Poza tym nie w każdym przypadku przedsiębiorca będzie wpisany do ewidencji działalności gospodarczej w danym terenie (nie będzie wpisany np. wspólnik).

Co więcej, uważamy, iż RDOŚ w Warszawie nie zbadał wystarczająco dokładnie jakie podmioty są obecnie właścicielami oraz inwestorami na ww. działkach. Uprzejmie informuję, iż na spotkaniu w sprawie usunięcia drzew w obrębie 1-11-07 oprócz panów xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx zjawił się pan xxxxxxxxxxxxx, który podkreślił, iż przybył na spotkanie nie (jak zasugerowaliśmy) jako jednostka, która przeprowadziła wycinkę, lecz jako „współinwestor”. Osoba ta jest właścicielem firmy xxxxxxxxxx i potwierdziła, iż jego firma dokonała wycinki drzew na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu obrębu 1-11-7 .

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w swojej interpretacji „podmiotu korzystającego ze środowiska” wnosi także, iż podmiotem takim może być „osoba fizyczna korzystającą ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia”.

Zawęża jednak definicję zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, gdzie znajduje się definicja „pozwolenia” jako rozstrzygnięcia administracyjnego dotyczącego jedynie „wprowadzania do środowiska substancji lub energii”. W naszym mniemaniu jest to interpretacja nietrafiona, gdyż definicja ta dotyczy ustawy Prawo ochrony środowiska, nie zaś ustawy szkodowej. Inaczej niż w przypadku wielu innych pojęć (np. „gatunki chronione” itp.) ustawa szkodowa nie podaje definicji „pozwolenia” i nie odnosi się tu do innych ustaw, w związku z czym, termin ten należy traktować szeroko, zgodnie z kpa jako „decyzję administracyjną”. Interpretacja RDOŚ w Warszawie byłaby sprzeczna z treścią samej ustawy szkodowej, w której treści w art. 3 w wielu punktach pisze się o zezwoleniu nie zaś pozwoleniu. Taka definicja zawężałaby także pojęcie szkody jako tylko „wprowadzania do środowiska substancji lub energii”. Jednak w przypadku gatunków chronionych lub chronionych siedliskach przyrodniczych szkoda traktowana jest w ustawie znacznie szerzej (rozstrzygnięcie GDOŚ z dnia 23.12.209 znak: GDOŚ- DKS- 286/465/17/09/mg) i „rozumie się przez to negatywną, mierzalną zmianę stanu lub funkcji elementów przyrodniczych, ocenioną w stosunku do stanu początkowego, która została spowodowana bezpośrednio lub pośrednio przez działalność prowadzoną przez podmiot korzystający ze środowiska”.

Decyzją administracyjna może być zarówno zezwolenie jak i pozwolenie. W omawianym przypadku wycinka drzew na terenie objętym ochroną była warunkiem koniecznym do zabudowy, ponieważ drzewa stały na miejscach gdzie miała rozpocząć się budowa. Inwestor nie wystąpił o zezwolenie lecz samowolnie wyciął około 400 drzew i krzewów twierdząc, że wszystkie były „drzewami owocowymi bądź „samosiewami”. Obecnie poznaczonych jest do wycięcia wiele drzew (w większości brzóz) na sąsiedniej działce również leżącej na terenie WOChK w strefie ochrony urbanistycznej (gdzie drzew nie wolno wycinać) i również przypisanej tym samym właścicielom. Nasze zgłoszenie dotyczyło także zagrożenia szkodą związanego z zabudową ww. działek, na których bytują rzekotki drzewne i które to działki leżą na terenie objętym ochroną. Szkoda ta związana jest z wydaniem pozwolenia na budowę. Z przyczyn podanych powyżej nie ma żadnego znaczenia, iż pozwolenie na zabudowę nie zostało wyszczególnione w art. 181 ust. 1 ustawy prawo ochrony środowiska, gdyż ten artykuł prawa ani definicja „pozwolenia” zawarta w ustawie POŚ nie dotyczy wszak ustawy szkodowej.

Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z polskim prawem każdy urząd ma stać na straży praworządności, a ochrona środowiska jest obowiązkiem każdego obywatela wynikającym z konstytucji. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż rzeczona sprawa dotyczy zniszczenia siedliska gatunków z II i IV załącznika dyrektywy siedliskowej, zaś zignorowanie naszego zgłoszenia i pozwolenie ww. pomiotom na budowę w tak bliskiej odległości od zbiornika rozrodczego płazów i w granicach ich obszaru przebywania po zakończeniu rozrodu będzie powodować nie tylko zniszczenie siedliska, ale także mechaniczne zabijanie chronionych zwierząt.

 

Z poważaniem,

 
Powrót
P1000071.jpg


Copyright © TOH TRYTON