logo

18 kwietnia 2019


Strona główna Aktualności wszystkie wpisy SKO anulowało dezycję na wycinkę 157 drzew w okolicy zbiornika Moczydło 2
SKO anulowało dezycję na wycinkę 157 drzew w okolicy zbiornika Moczydło 2

Warszawa, dnia 28 lutego 201 l r.


Sygn. akt KOC 4975/OŚ/lO

DECYZJA
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie
w Składzie Orzekającym:

 1. Beata Szubielska - przewodnicząca (spr.),
 2. Ewa Gałuszyńska - członek,
 3. Katarzyna Naczas - członek,

działając na podstawie art. 127 § 2 w związku z art. 17 pkt. 1 k.p.a. i art. 39 ust 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z p. zm.) oraz art. 1 i 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U. Nr 122, poz. 593), po rozpatrzeniu odwołania Towarzystwa Ochrony Herpetofauny Tryton z siedzibą w Warszawie ul. xxxxxxx x m x od decyzji Prezydenta m. st. Warszawy nr 124 z dnia 31 sierpnia 2009r. Orzekającej o wydaniu zezwolenia p. Hubertowi Xxxxxxxxx, p. Konradowi Xxxxxxx, p. Annie Xxxxxxx na wycięcie 157 szt. drzew o gatunkach i obwodach pni podanych w tabeli.
orzeka:

na zasadzie art. 138 § 2 k.p.a. uchylić zaskarżoną decyzję w całości a sprawę przekazać organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia

UZASADNIENIE
Prezydent m. st. Warszawy decyzją nr 124 z dnia 31 sierpnia 2009 r. orzekł o wydaniu zezwolenia p. Hubertowi Xxxxxxx, p. Konradowi Xxxxxx  p. Annie Xxxxxxx na wycięcie 157 szt. drzew o gatunkach i obwodach pni podanych w tabeli.
Z zachowaniem 14 dniowego terminu, odwołanie od powyższej decyzji złożyło Towarzystwo Ochrony Herpetofauny Tryton z siedzibą w Warszawie ul. xxxxxx x m x. Stowarzyszenie podnosi, iż jest objęty ochroną prawną - obszar ochronny rzekotki drzewnej, jak również znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu. Ponadto strona skarżąca powołuje się na prymat prawa ochrony przyrody nad prawem energetycznym.

Odwołanie zostało złożone w terminie.

W dniu 17 września 2010r., w toku postępowania odwoławczego Stowarzyszenie Ekologiczne Światowid z siedzibą w Warszawie, xxxxxxx xxx złożyło do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w celu uchylenia decyzji Prezydenta m. st. Warszawy nr 124 z dnia 31 sierpnia 2010r. Zezwalającej na wycięcie 157 drzew przy ul. Kretonowej oraz na podstawie art. 31 kpa o dopuszczenie stowarzyszenia do udziału w tym postępowaniu. Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie znak. KOC 6404/0ś/10 z dnia 13 grudnia 2010r., dopuszczono do udziału w postępowaniu odwoławczym w sprawie KOC 4975/Oś/10. Stosownie do art. 10 kpa Kolegium poinformowało strony o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym, jak również zajęcia stanowiska w sprawie tj. zgłaszania uwag i wniosków.


W powyższej sprawie wpłynęło stanowisko inwestora oraz Stowarzyszenia Tryton.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie zważyło co następuje:

Przede wszystkim należy wskazać, iż ustawą z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 119, poz. 804) dokonano zmian w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.).
I  tak zgodnie z art. 5 ustawy zmieniającej:

 1. w art. 83 ust. 2 dodano art. 2c zgodnie, z którym organ właściwy do wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, przed jego wydaniem dokonuje oględzin w zakresie występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych.
 2. art. 83 ust. 4 dodano pkt. 8 zgodnie z którym - do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości,
 3. w art. 83 ust. 6 zmieniono pkt 4, który dotyczy obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew, których wiek, zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem nie przekracza 10 lat (uprzednio 5 lat)

Jak wynika z przepisów ustawy zmieniającej przepisy przejściowe, określone w art. 6, 7 i 8 ustawy z 21 maja 2010 r., zobowiązujące do stosowania przepisów dotychczasowych nie dotyczą postępowań wszczętych na podstawie art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, co wiąże się z koniecznością zastosowania zmian wynikających z ustawy z 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 804) w postępowaniach prowadzonych w tym zakresie.

Okoliczność ta przesądza o konieczności uchylenia zaskarżonej decyzji w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia celem:

 1. przeprowadzenie oględzin na terenie nieruchomości celem ustalenia czy w obrębie
 2. ustalenia czy wiek drzew objętych wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich wycięcie nie przekracza 10 lat.

Z akt sprawy wynika, iż organ I instancji nie przeprowadził postępowania wyjaśniającego w tym zakresie, a więc nie ustalił czy w obrębie zadrzewień nie występują gatunki chronione, jak również czy wszystkie drzewa wskazane we wniosku wymagają, z uwagi na wiek przekraczający 10 lat, uzyskania zezwolenia właściwego organu.

Zwrócić też należy uwagę, iż generalną zasadą wynikającą z art. 84 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) jest obowiązek ponoszenia opłat z tytułu usunięcia drzew, zaś, wyjątkiem od tej zasady zwolnienie z naliczania opłat w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 86 powołanej powyżej ustawy. Jeżeli zatem w ocenie organu zachodzą okoliczności, w świetle których dany podmiot podlega zwolnieniu z ponoszenia opłaty z tytułu usunięcia drzew, to obowiązkiem organu jest ich wykazanie i wyjaśnienie, w uzasadnieniu decyzji, przyczyn oraz podstawy prawnej, które przesądziły o odstąpieniu od ustalenia tej opłaty. W powyższej decyzji nie ustalono opłaty z tytułu usunięcia drzew, jak również nie wskazano przyczyn oraz podstawy prawnej zwolnienia z jej ponoszenia.

Zwrócić też należy uwagę, iż we wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, złożonym przez p. Huberta Xxxxxxxw dniu 18 maja 2010r. Zostało zawarte oświadczenie, iż wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, jednakże nie jest to wystarczające do stwierdzenia o zwolnieniu z opłat. Przede wszystkim należy wskazać, iż z załączonej do akt sprawy księgi wieczystej wynika, iż przedmiotowa nieruchomość pozostaje we współwłasności czterech osób fizycznych - Huberta Xxxxxx, Tadeusza Xxxxxxxx, Konrada Xxxxxxx i Anny Xxxxxxxx. Współwłaściciele, jak wynika z ich pisma z dnia 10 czerwca 2010 r. przychyli się do wniosku z dnia 18 maja 2010 r., jednakże nie złożyli stosownych oświadczeń.
Stosownie do treści przepisu art. 195 kodeksu cywilnego własność tej samej rzeczy może niepodzielnie przysługiwać kilku osobom (współwłasność). Przepis ten zawiera opisową definicję współwłasności jako rodzaju własności charakteryzującego się tym, że jedno i to samo prawo przysługuje więcej niż jednej osobie. Generalnie współwłasność przedstawia się jako prawo własności składające się z zespolonych udziałów. Wspólne prawo własności nie podlega podziałowi, który by je rozdzielał według jakichkolwiek kryteriów na odrębne, rozłączne uprawnienia współwłaścicieli. Niepodzielność wspólnego prawa polega na tym, że każdy ze współwłaścicieli ma prawo do całej rzeczy, a żaden nie ma prawa do jej wyodrębnionej części (vide S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003, s. 242 i nast.). Jak wynika z art. 199 kc do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Zatem jakiekolwiek oświadczenia co do rozporządzania wspólną nieruchomością wymagają zgodnego świadczenia woli wszystkich współwłaścicieli i dotyczy to nie tylko zgody na usunięcie drzew znajdujących się na przedmiotowej nieruchomości, ale także oświadczeń składanych w zakresie możliwości zwolnienia z opłaty z tytułu usunięcia drzew.
Zwrócić też należy uwagę, iż oświadczenie p. Huberta Xxxxxx zwierające klauzulę o odpowiedzialności karnej jest nieskuteczne z uwagi na sposób i treść złożonego oświadczenia. W art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) wskazano okoliczności, których zaistnienie uzasadnia możliwość zwolnienia z naliczania opłat z tytułu usunięcia drzew. Dla uznania, iż zachodzą te okoliczności niezbędne jest przeprowadzenie postępowania dowodowego, . zgodnie z art. 86 kpa dopuszczającym możliwość przesłuchania strony, w tym przypadku współwłaścicieli nieruchomości. Organ, stosując przepisy kpa dotyczące przesłuchań świadków winien wezwać każdego ze współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości, poinformować o treści art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) i zobowiązać do złożenia stosownego oświadczenia, pouczając o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Dopiero tak złożone oświadczenia przez wszystkich współwłaścicieli można uznać za prawnie skuteczne. Zatem w toku ponownego rozpatrzenia sprawy organ winien uwzględnić powyższe i zobowiązać strony do złożenia oświadczeń.

Wyjaśnienia ze strony organu I instancji wymaga także kwestia istnienia na terenie przedmiotowej nieruchomości obszaru objętego ochroną prawną Stosownie do brzmienia art. 52 ust. 1 z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być wprowadzone, zakazy dotyczące umyślnego zabijania, okaleczania i chwytania;, transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, chowu i hodowli, a także posiadania żywych zwierząt; zbierania, przetrzymywania i posiadania okazów gatunków, umyślnego niszczenia ich jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych, niszczenia ich siedlisk i ostoi. Zwrócić jednakże należy uwagę, iż powyższe zakazy dotyczą gatunków objętych ochroną prawną na podstawie przepisów powołanej powyżej ustawy. Jak wynika z art. 6 powołanej powyżej ustawy formami ochrony przyrody są parki narodowe, rezerwaty przyrody, ;parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne ;użytki ekologiczne, ;zespoły przyrodniczo- krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

 1. Zgodnie z art. 48 powołanej powyżej ustawy Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
  gatunki dziko występujących roślin:
  • objętych ochroną ścisłą, z wyszczególnieniem gatunków wymagających ochrony czynnej,
  • objętych ochroną częściową,
  • objętych ochroną częściową które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyskiwania,
  • wymagających ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk,
 2. zakazy właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków roślin, wybrane spośród zakazów, o których mowa w art. 51 ust. 1, i odstępstwa od zakazów,
  wybrane spośród odstępstw, o których mowa w art. 51 ust. 2,
 3. sposoby ochrony gatunków, w tym wielkość stref ochrony

- kierując się potrzebą ochrony dziko występujących roślin, ich siedlisk, ostoi lub stanowisk oraz wymaganiami ekologicznymi, naukowymi i kulturowymi, a także biorąc pod uwagę obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej.

W wykonaniu tej delegacji ustawowej zostało wydane rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220 poz. 2237). rozporządzenie określa gatunki dziko występujących objętych ochroną ścisłą, częściową jak również sposoby ochrony gatunków zwierząt, w tym wielkość stref ochrony.
Bezspornym jest, iż rzekotka drzewna należąca do płazów, podlega ścisłej ochronie, określonej w powołanym powyżej rozporządzeniu, jednakże ewentualne zakazy dotyczą obszarów występowania rzekotki, objętych prawną formą ochrony przyrody. W ocenie składu orzekającego podnoszona przez Stowarzyszenie w odwołaniu okoliczność występowania na obszarze siedlisk rzekotki drzewnej wymaga uwzględnienia i ustalenia czy obszar ten jest objęty formą ochrony prawnej. Zatem organ winien wyjaśnić tę kwestę i uwzględnić zakazy "wynikające z form ochrony prawnej, o ile została ona ustanowiona w sposób przewidziany prawem. W przeciwnym bowiem przypadku, a więc gdyby taka ochrona prawna nie została określona, zarzuty Stowarzyszenia nie mają znaczenia dla sposobu zakończenia postępowania w przedmiocie wydania zezwolenia na usunięcie drzew.
Niezależnie od powyższego zwrócić należy uwagę, iż wykonywanie prawa własności zakłada możliwość swobodnego dysponowania i nieskrępowanego dysponowania prawem przez właściciela, jednakże konstytucyjna ochrona tego prawa nie wyłącza możliwości jego ograniczenia poprzez wprowadzenie przepisów, wpływających na zasadniczo na sposób korzystania z nieruchomości przez jego właściciela i takie właśnie ograniczenie stanowią przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) w zakresie usuwania drzew z własnej nieruchomości. Obowiązkiem organów administracji jest realizowanie celów określonych w ustawie o ochronie przyrody polegającej w szczególności na utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów czy też ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień (art. 2 powołanej ustawy), a zatem wydanie zezwolenia na wycięcie drzew musi być uzasadnione szczególnymi okolicznościami takimi, jak zagrożenie dla ludzi lub budynków znajdujących się na nieruchomości czy też znacznym zniszczeniem drzewa, spowodowanym stanem chorobowym.
Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.
Decyzja niniejsza jest ostateczna w trybie instancyjnym, może być jednak zaskarżona z powodu jej niezgodności z prawem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 30 dni od daty doręczenia.

Skład Orzekający:

[PDF] Decyzja SKO w sprawie zezwolenia na wycinkę 157 drzew...

 
Powrót
kumaczek.jpg


Copyright © TOH TRYTON