logo

18 kwietnia 2019


Strona główna Aktualności wszystkie wpisy Urząd Miejski w Łukowie niszczy cenne siedlisko
Urząd Miejski w Łukowie niszczy cenne siedlisko

Przedstawiamy treść pisma skierowanego na ręce RDOŚ w Lublinie sprawie odmowy wszczęcia postępowania zmierzającego do zapobieżenia szkodzie w środowisku polegającej na zniszczeniu siedliska chronionych płazów w obrębie działki nr ewidencyjny 1258/7  położonej przy ulicy Strzelniczej w Łukowie.


 

'Warszawa dnia 23.03.11 r

Pani Beata Sielewicz
Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Lublinie
ul. Magnoliowa 4
20 – 143 Lublin

Dotyczy:
DOP-ks.510.14.2011.mp
RDOŚ-06-WSI-6623-001-7/10/esz/mz
WSI.510.6.2011

 

Szanowna Pani,
Postanowieniem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 04.03. 2010 znak DOP-ks.510.14.2011.mp uchylone zostało Pani postanowienie RDOŚ-06-WSI-6623-001-7/10/esz/mz w sprawie odmowy wszczęcia postępowania zmierzającego do zapobieżenia szkodzie w środowisku polegającej na zniszczeniu siedliska chronionych płazów w obrębie działki nr ewidencyjny 1258/7  położonej przy ulicy Strzelniczej w Łukowie.
Informuję, iż  według inwentaryzacji przeprowadzonej przez członka naszego Stowarzyszenia  wiosną  2010 r, w obrębie działki 1258/7  położonej przy ulicy Strzelniczej w Łukowie rozmnażają się i przebywają następujące gatunki płazów: ropucha zielona (Bufo viridis), ropucha paskówka (Bufo calamita), żaba wodna (Rana kl. esculenta), żaba jeziorkowa (Rana lessonae), żaba moczarowa (Rana arvalis), żaba trawna (Rana temporaria),  traszka grzebieniasta (Triturus cristatus), traszka zwyczajna (Triturus vulgaris), rzekotka drzewna (Hyla arborea), grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus) i kumak nizinny (Bombina bombina) (załącznik 1 płyta - CD). Wszystkie gatunki płazów w Polsce objęte są ochrona gatunkową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 roku w sprawie gatunków dziko żyjących zwierząt objętych ochrona gatunkową. Zgodnie z par 6 tego rozporządzenia, płazów i gadów nie tylko nie można zabijać (także stadiów larwalnych i jaj), ale także niepokoić, niszczyć ich schronień, miejsc rozrodczych oraz siedlisk.


Uprzejmie informuje, iż Towarzystwo Ochrony Herpetofauny „Tryton”, które mam przyjemność reprezentować, jest organizacją ekologiczną w sensie ustawy Prawo Ochrony Środowiska, na dowód czego załączam wyciąg z regulaminu (załącznik 2 –treść regulaminu) oraz zaświadczenie o rejestracji (załącznik 3).  Celem regulaminowym stowarzyszenia jest ochrona płazów i gadów. W związku z bezspornym występowaniem chronionych gatunków płazów na działce nr ewidencyjny 1258/7   (załącznik 1 CD – zdjęcia płazów rozmnażających się i godujących na terenie zgłoszonym zagrożeniem szkodą), Stowarzyszenie będzie uczestniczyć w tym postępowaniu na prawach strony. Uprzejmie informuję także, iż Pan Pxxxxxxxxxxxxxxxxx Lxxxxxxxxxxxxxx będzie w tym postępowaniu występował obecnie zarówno jako osoba prywatna, która zgłosiła zagrożenie szkodą jak również jako członek TOH Tryton (w załączniku 4 - pełnomocnictwo do reprezentowania Stowarzyszenia na miejscu w tej sprawie.)

 

 


Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.  o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie zawiadamiam o bezpośrednim zagrożeniu wystąpienia szkodą w środowisku polegającej na tym, że:
Inwestor zamierza kontynuować rozpoczęte prace i całkowicie zasypać zbiornik rozrodczy płazów, oraz inne położone w okolicy okresowe zbiorniki wodne. Ten niezwykle cenny herpetologicznie teren ma być strzelnicą myśliwską, oraz miejscem do wyścigów quadów(najnowszy pomysł łukowskich urzędników). Zarówno w czasie prac budowlanych jak i dalszego użytkowania terenu w ww. celu będzie dochodzić do mechanicznego zabijania płazów oraz zostanie zniszczenie ich miejsce rozrodu i przebywania w fazie lądowej.

 

Zawiadamiam także o wystąpieniu szkody w środowisku polegającej na tym iż:
Inwestor czyli Urząd Miejski w Łukowie jest w trakcie prowadzenia prac ziemnych. Do tej pory doprowadziły one do wykopania głębokiego rowu odwadniającego, zniszczenia części wrzosowiska stanowiącego miejsce stałego przebywania dorosłych osobników płazów (np. ropuchy paskówki oraz ropuchy zielonej) oraz podmokłej łąki stanowiącej miejsce przebywania płazów bardziej wilgociolubnych. Teren tez został zniwelowany przez spychacze. Podczas prac z cała pewnością musiało dojść do mechanicznego zabijania płazów. Częściowo zniekształcono czaszę zbiornika rozrodczego płazów. Usypano wał z gruzu i kamieni- w 2006 roku i nowe wały ziemne- w 2009 i 2010 roku (zajęcia na płycie CD).

W związku z powyższym zawiadomieniem, wnoszę natychmiastowe o zakazanie Urzędowi Miejskiemu w Łukowie jakichkolwiek prac ziemnych, oraz używania pojazdów na terenie siedlisk płazów. Właśnie rozpoczął się okres migracji i rozrodu płazów. W okresie jesiennym po uzgodnieniu ze stowarzyszeniem  Tryton wykonania działań naprawczych w zakresie naprawiającym szkodę tj. przywracającym walory siedliska wymienionych gatunków chronionych, oraz  dodatkowo w zakresie kompensującym okres utraty walorów przez siedlisko gatunków chronionych. Jako kompensujące działanie naprawcze proponuję m.in. – zakopanie dołu, który może powodować ubytek wody w latach suchszych we właściwym zbiorniku rozrodczym, oraz wyrównanie terenu przekopanego przez dotychczasowe prace (pod nadzorem herpetologa lub członka TOH Tryton

Według opinii Stowarzyszenia, szczególnie cennym i rzadkim gatunkiem występującym na terenie łukowskiej strzelnicy jest ropucha paskówka. Jest to na tyle cenny i rzadki gatunek płaza w Polsce, iż jego stanowiska często są przedmiotem oddzielnych publikacji naukowych. Niezrozumiała jest więc niefrasobliwość zarówno władz lokalnych (Urząd Miejski w Łukowie) jak i Organu odpowiedzialnego za ochronę środowiska w województwie w stosunku do ewidentnego zamiaru zniszczenia stanowiska tego gatunku.
Z kolei traszka grzebieniasta wymieniana jest jako gatunek NT (bliski zagrożenia wyginięciem) w Polskiej Czerwonej Księdze (część Kręgowce). Kilka  spośród wymienionych gatunków (Hyla arborea, Bombina bombina, Rana arvalis, Rana lessonae, Bufo calamita, Bufo viridis) wymienionych jest w załączniku IV Dyrektywy Siedliskowej. Zgodnie z prawem unijnym nie można zarówno niszczyć ich siedliska jak i nawet niepokoić. Wszystkie te gatunki rozmnażają się na tym stanowisku licznie.

Wyżej wymienione negatywne zmiany w siedlisku gatunków chronionych wyczerpują kryteria określone w § 3. ust. 1  2  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku. Wyżej wymienione pogorszenie siedliska gatunków chronionych nie było wcześniej przewidziane w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i zlecający prace nie uzyskał zezwolenia na takie zniszczenie siedlisk gatunków chronionych. Opisane działania były i będą umyślne, a ich wykonawca jest poinformowany, że spowodują one negatywne skutki dla gatunków chronionych.
Równocześnie zawiadamiam, że wyżej opisane działania będą stanowiły i będą stanowić naruszenie przepisów o ochronie gatunkowej zwierząt, czym wyczerpują znamiona wykroczenia zagrożonego sankcją karną z art. 127 ustawy o ochronie przyrody. Nie jest wykluczone, iż podczas prac może dojść także do przestępstwa z art. 181 par 1 ściganego z urzędu przez prokuraturę.
Uprzejmie informuję, że sposób załatwienia tej sprawy rozważymy w kontekście obowiązku ciążącego na organach władzy publicznej w związku z art. 12 dyrektywy 92/43/EEC  (dyrektywy siedliskowej).
Oczekujemy niezwłocznego zajęcia się tą sprawą, zgodnie z terminami kpa.

Z poważaniem
Joanna Mazgajska
Prezes TOH TRYTON

 

 

 

 Zdjęcia

 
Powrót
luski.jpg


Copyright © TOH TRYTON