logo

18 kwietnia 2019


Strona główna Aktualności wszystkie wpisy Dzielnica Włochy zabija prawem chronione płazy i płoszy ptaki podczas lęgów.
Dzielnica Włochy zabija prawem chronione płazy i płoszy ptaki podczas lęgów.

Warszawa jest miastem gdzie w skali polski występuje obecnie najmniej płazów. Liczba ich stanowiska na przestrzeni ostatnich 15 lat spadła o połowę i obecnie jest szczątkowa.

Stawy Cietrzewia są jednymi z ostatnich w Warszawie, gdzie w maju można było usłyszeć koncerty żab zielonych. Oprócz tego rozmnaża się tu co najmniej  kilkadziesiąt żab trawnych oraz ropuch szarych. Wszystkie te gatunki podlegają w Polsce ochronie prawnej. Towarzystwo Ochrony Herpetofauny Tryton dowiedziało się w końcu 2010 roku o planach kolejnej „rewitalizacji” tych stawów, którą uznało de facto za zniszczenie siedlisk zarówno ptaków jak i płazów. Należy podkreślić - co kuriozalne- , iż budowa miała być prowadzona z Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska, a więc ze środków przeznaczanych  zgodnie z prawem na ochronę środowiska i zieleni parkowej, nie zaś jej niszczenie. W ramach prac zakładano wycinkę 151 sztuk drzew, oraz wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na zgody na odstępstwa od zakazów niszczenia siedlisk ptaków oraz płazów co potwierdziło zdanie TOH Tryton co do niszczącego dla przyrody charakteru inwestycji. Dzielnica Włochy zleciła dwie „ekspertyzy” dotyczące płazów. Jedna polegała na jednorazowym przejściu w kwietniu przez osobę będącą specjalistą od pasożytów, zaś druga wykonana przez osobę o niezidentyfikowanym wykształceniu oraz specjalizacji polegała na 2 wizjach lokalnych w październiku i wrześniu kiedy płazy już raczej trudno spotkać. Reasumując dzielnica nie dysponuje żadnym profesjonalnym opracowaniem dotyczącym herpetofauny na terenie Stawów Cietrzewia. Opracowanie takie sporządzone przez specjalistę z MiIZ PAN potwierdzone publikacjami naukowymi przedstawiło Stowarzyszenie Tryton.

Mimo iż Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  w Warszawie wszczęła 3 grudnia 2010 roku  postępowanie wyjaśniające w sprawie bezpośredniego zagrożenia wystąpienia szkody w środowisku w związku z inwestycją, do dnia dzisiejszego, a więc po upływie prawie 5 miesięcy nie podjął żadnej decyzji w tej sprawie. W międzyczasie organ usłużnie zasugerował na piśmie by dzielnica wystąpiła do niego na uzyskanie odstępstw od ochrony gatunkowej płazów. Dzielnica Włochy skwapliwie  taki wniosek złożyła. W czasie owych 5 miesięcy TOH Tryton wystąpił także do dzielnicy o uznanie go jako stronę w postępowaniu w sprawie wycinki drzew. Dzielnica odrzuciła ten wniosek uznając go za „niestosowny”. Stowarzyszenie zażaliło się na to postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i tam sprawę wygrało, jednak w międzyczasie Dzielnica Włochy bezprawnie  część drzew wycięła.  Nie bez znaczenie jest fakt iż Stawy Cietrzewia były jednym za zaplanowanych miejsc badawczych grantu realizowanego przez Muzeum i Instytut Zoologii PAN dotyczącego ropuchy szarej. Grant realizowany jest po przejściu ostrej selekcji z funduszy Ministerstwa Nauki. Urząd był tego całkowicie świadomy. Jak również tego, iż po wystąpieniu do RDOŚ o ewentualnie uzyskanie odstępstwa od zakazu niszczenia siedlisk płazów powinni czekać na decyzje organu do dnia 29.04.2011 roku. Nawet ewentualna pozytywna decyzja RDOŚ nie byłaby ostateczna i stowarzyszenie mogłoby się od niej odwołać do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Mimo tego członkowie Stowarzyszenia odkryli, iż prace w czasie sezonu lęgowego ptaków oraz rozrodczego płazów ruszyły. Niszczone są siedliska, krzewy, które rzekomo miały być przesadzone są całkowicie wycinane. Cały park ulega dewastacji. Płazy migrujące do zbiorników za zabijane przez jeżdżące po terenie koparki i inny ciężki sprzęt, zaś ptaki są płoszone. W tej sytuacji wobec bezprecedensowego i ewidentnego łamania prawa i nieliczenia się z żadną ze stron postępowania, stowarzyszenie zadecydowało o zawiadomieniu prokuratury o podejrzeniu popełniania przestępstwa przez Zarząd dzielnicy Włochy (z art. 181 par 1  KK). Zwraca tez uwagę całkowita bierność RDOŚ, organu odpowiedzialnego prawnie za ochronę środowiska.

cietrzewia przed dewastacją

Cietrzewia przed dewastacą

 

Prace z użyciem ciężkiego sprzętu przeprowadzono w szczycie godowym płazów

Prace z użyciem ciężkiego sprzętu przeprowadzono w szczycie godowym płazów

 
Powrót
P1000140.jpg


Copyright © TOH TRYTON