logo

18 kwietnia 2019


Strona główna
Unieważnienie postanowienia RDOŚ w Warszawie z dnia 13 maja 2010 r. (znak: RDOS-14-WPN-II-PV-7049- 169/09) w sprawie inwestycji Marivpolu (w otulinie Jeziorka Czerniakowskiego) w rejonie ul. Bernardyńskiej w Warszawie.
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 156 § 1 pkt. 2 w związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z pozn. zm.) oraz art. 60 ust. 1 w zw. z art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pozn. zm.), stwierdzam niewaznosc postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 13 maja 2010 r. (znak: RDOS-14-WPN-II-PV-7049- 169/09), ktorym uzgodniono projekt decyzji Prezydenta Miasta Stolecznego Warszawy o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z uslugami, garazem podziemnym, infrastrukturą techniczną, drogami i elementami zagospodarowania terenu, potozonej na dzialce nr ew. 53 w obrejbie 1-05-02 (pod zainwestowanie kubaturowe) oraz na częsci dziatek nr ew. 8, 57/14, 58/3 i 54 z obrebu 1-05-02 i częsci dzialek nr ew. 92, 120, 116 z obrębu 1-05-01 (pod infrastrukturą i komunikacją) w rejonie ul. Bernardynskiej w Dzielnicy Mokotow m. st. Warszawy.
Czytaj całość...
 
Powrót
tracz.jpg


Copyright © TOH TRYTON