logo

18 kwietnia 2019
Reklama


Strona główna Nasze działania Postępowania administracyjne w sprawie zniszczenia terenu należącego do Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wokół Rzekotkowego Stawu
Postępowania administracyjne w sprawie zniszczenia terenu należącego do Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wokół Rzekotkowego Stawu

 

Wykonane dotychczas przez Zarząd Dzielnicy Ursynów prace nad Rzekotkowym Stawem spowodowały osuszenie sąsiednich działek, zaś uchwalony plan miejscowy usankcjonował ich zabudowę. Uchwalenie planu miejscowego w tej postaci ewidentnie stoi w sprzeczności z zakazami wynikającymi z Rozporządzenia Wojewody Nr 3 dotyczącego WOChK. Właściciele gruntów teoretycznie mogą się pobudować, lecz w praktyce muszą w tym celu wykonać pewne czynności, które są na tym terenie łamaniem prawa takie jak: wycinka drzew, podwyższenie gruntu czy melioracja. Z punktu widzenia naszego Stowarzyszenia te wszystkie zamiary są niedopuszczalne, gdyż spowodują ostateczne zniszczenie środowiska płazów.

TOH Tryton wszelkimi sposobami stara się powstrzymać kolejne etapy prac. Równocześnie uważamy, iż za zaistniałą sytuacje nie są odpowiedzialni właściciele (w części są to developerzy), ani nasze Stowarzyszenie, lecz urzędnicy którzy forsowali zabudowę tego jednego z najcenniejszych przyrodniczo terenów Warszawy. Forsowali ją wbrew uwagom mieszkańców do planu miejscowego i wnioskom o objęcie tego terenu formą użytku ekologicznego. Uważamy, iż osoby te powinny odpowiedzieć za swoje błędy.

Członkowie naszego Stowarzyszenia zauważyli, iż poza wyciętymi drzewami i krzewami na działce należącej do Miasta, znikło także wiele drzew na sąsiednich działkach. Powstały całe place ogołocone z drzew i krzewów. Poza tym jeden z właścicieli zaczął przygotowania do zabudowy. W tym celu za pomocą koparki na swojej działce utworzył rów melioracyjny. Przy okazji ciężki sprzęt uszkodził wiele drzew na linii rowu, które się połamały. Poza tym na działkę nawieziono ziemię, która znacznie podwyższyła grunt. Naszym zdaniem prace te odbiły się niekorzystnie na stanie wciąż rosnących na działce drzew (niektóre zaczęły przesychać). W związku z powyższym TOH Tryton wystąpił o uznanie go jako strony w postępowaniu w celu wyjaśnienia powyższych zmian w środowisku naturalnym. Miasto Warszawa przychyliło się do tego wniosku. W wyniku postępowania Dzielnica Ursynów skierowała wniosek na policję przeciwko właścicielowi działki.

Podobnie Miasto Warszawa przychyliło się do wniosku o uznanie TOH Tryton jako stronę w postępowaniu o zgodę na wycinkę dalszych drzew na rzeczonej działce. Dzielnica Ursynów wydała zgodę na wycinkę kolejnych drzew, lecz TOH Tryton odwołało się od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Czekamy na posiedzenie SKO i dalszy rozwój sprawy.

Wiedząc o planach utworzenia kolejnego rowu melioracyjnego w okolicy Rzekotkowego Stawu, TOH Tryton wystąpiło do Miasta Warszawy o uznanie go jako stronę także i w tej sprawie. Miasto jednak odmówiło argumentując m.in. iż żadne postępowanie w takiej sprawie się nie toczy. Równocześnie Dzielnica Ursynów przesłała nam notatkę z wizji lokalnej w sprawie tej decyzji. W spotkaniu uczestniczyli: właściciele gruntów, urzędnicy dzielnicy oraz BOŚ. Z pisma wynika, iż wszyscy przychylili się do wniosku właścicieli dotyczącego możliwość powstania tego rowu. Argumentowali to wejściem zabudowy na te tereny i koniecznością przystosowania stosunków wodnych do tego celu, lecz równocześnie podkreślali, iż musi się to odbyć zgodnie z zapisami Rozporządzenia nr 3 Wojewody dotyczącego WOChK. Naszym zdaniem to sprzeczne oczekiwania, ponieważ na terenie WOCHK można zmieniać stosunki wodne tylko wtedy, gdy służy to ochronie przyrody, nie zaś w celach budowlanych.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 dotyczącym wytyczenia i funkcjonowania Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na podstawie delegacji art. 24 ustawy o ochronie przyrody - W strefie ochrony urbanistycznej Obszaru zakazuje się:

[....]; par 5, ust 1.3 "likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych"
[.....], par 5. ust. 5.5 "zakazuje się [....] wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu [.....]
oraz par.5.ust 1.6 "dokonywania zmian stosunków wodnych, jeśli służą innym celom niż ochrona przyrody [....];

 

Dochodzenie w sprawie wycinki drzew na działkach okalających Rzekotkowy Staw utknęło w martwym punkcie od pół roku. Być może powodem jest fakt, iż prowadzi je głownie Dzielnica Ursynów,podejrzana wg właścicieli gruntów o wycinkę niektórych drzew i krzewów na tym terenie.

 

 
moczarowakopia.jpg


Copyright © TOH TRYTON