logo

24 marca 2019
Reklama


Strona główna Ochrona płazów i gadów
Ochrona płazów i gadów w Polsce - Główne przyczyny zanikania rodzimych gatunków płazów
Spis treści
Ochrona płazów i gadów w Polsce
Główne przyczyny zanikania rodzimych gatunków płazów
Główne przyczyny zanikania rodzimych gatunków gadów
Możliwości działań lokalnych zmierzających do ochrony płazów i gadów.
Wszystkie strony

Główne przyczyny zanikania rodzimych gatunków płazów

Do głównych przyczyn ograniczania liczebności płazów (podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych grup organizmów wodnych) zaliczyć można szeroko pojętą degradację środowiska naturalnego.
Zagrożenia podzielić możemy na globalne i lokalne.

 

Zgrożenia globalne:

  • Utrata siedlisk z powodu rozwoju budownictwa i rolnictwa;
  • Ocieplenie klimatu powodujące zwiększenie podatności płazów na choroby;
  • zanieczyszczenie i eutrofizacja wód, spowodowana głównie zrzutami ścieków komunalno-bytowych, przemysłowych i spływami z pól uprawnych;
  • obniżanie poziomu wód gruntowych, spowodowane deficytem wodnym "suchymi latami", bądź nadmiernym poborem wód do celów komunalnych, przemysłowych i rolniczych;
  • występowanie kwaśnych deszczy mających duże znaczenie dla prawidłowego rozwoju skrzeku i kijanek;
  • zarybianie małych zbiorników wodnych;
Zagrożenia lokalne:
  • wzmożony ruch samochodowy powodujący ogromne straty wśród dorosłych płazów migrujących do miejsc odbywania godów, jak również wśród młodych opuszczających po metamorfozie środowisko wodne;
  • budowanie nowych bardzo szerokich szlaków komunikacyjnych w miejscach migracji zwierząt, z pominięciem odpowiednio dużych przepustów podziemnych bądź innych nowoczesnych zabezpieczeń;
  • zasypywanie wszelkich małych zbiorników wód stojących, rozlewisk, podmokłych pól, łąk, dokonywanie nieprzemyślanych melioracji;
  • zabijanie.


 
zmija.jpg


Copyright © TOH TRYTON