logo

24 marca 2019
Reklama


Strona główna Ochrona płazów i gadów
Ochrona płazów i gadów w Polsce - Możliwości działań lokalnych zmierzających do ochrony płazów i gadów.
Spis treści
Ochrona płazów i gadów w Polsce
Główne przyczyny zanikania rodzimych gatunków płazów
Główne przyczyny zanikania rodzimych gatunków gadów
Możliwości działań lokalnych zmierzających do ochrony płazów i gadów.
Wszystkie strony

Możliwości działań lokalnych zmierzających do ochrony płazów i gadów.

Za najważniejsze, w kwestii ochrony płazów i gadów, należy uznać:

  • działania formalnoprawne (obejmowanie cennych stanowisk różnorodnymi formami ochronnymi);
  • eliminowanie bądź sukcesywne ograniczanie negatywnego wpływu rozpoznanych czynników, odpowiedzialnych za przekształcanie środowiska naturalnego;
  • zaangażowanie w ochronę szlaków wędrówek płazów na gody i w okresie opuszczania akwenów przez młode osobniki, wyrażające się m.in. budowaniem przepustów podziemnych, barier uniemożliwiających przedostanie się na jezdnię;
  • wspieranie wysiłków zmierzających do odbudowy obiektów małej retencji (co ma podstawowe znaczenie dla prawidłowego rozwoju wszystkich rodzimych gatunków płazów oraz spośród gadów żółwia błotnego i zaskrońca zwyczajnego);
  • działania zwiększające sukces lęgowy (w przypadku płazów - poprzez tworzenie niewielkich, płytkich i bezrybnych zbiorników wód stojących lub wolno płynących, w przypadku gadów - poprzez utrzymanie i pielęgnację wszelkich środowisk nasłonecznionych m.in., muraw kserotermicznych wykorzystywanych przez jaszczurki i żółwie jako miejsca do składania jaj, oraz usypywanie odpowiednich kopców z wszelkich gnijących materiałów roślinnych, które m.in. zaskrońce zwyczajne i węże Eskulapa wykorzystują do składania jaj oraz zimowania);
  • zakaz przetrzymywania w placówkach naukowych, ogrodach zoologicznych i hodowlach prywatnych osobników płazów i gadów pochodzących z terenu Polski, działania edukacyjne, które choć umieszczone na końcu tego wykazu mają pierwszoplanowe i podstawowe znaczenie dla zrozumienia konieczności ochrony nie tylko płazów czy gadów, ale wszelkich przejawów życia będących częścią składową środowiska egzystencji człowieka myślącego.


 
P1000071.jpg


Copyright © TOH TRYTON