logo

18 kwietnia 2019
Reklama


Kodeks Karny

Należy pamiętać że o przestępstwach przeciwko przyrodzie mówi nie tylko ustawa o ochronie przyrody, ale także Kodeks Karny. Jeśli zniszczenie jest „znaczne” nie musi dotyczyć zwierząt czy roślin podlegających ochronie prawnej.

Art. 181. par 1.
„Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Art. 181. par. 2.
„Kto, wbrew przepisom obowiązującym na terenie objętym ochroną, niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta powodując istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Art. 187. par 1.
Kodeksu Karnego „Kto niszczy, poważnie uszkadza lub istotnie zmniejsza wartość przyrodniczą prawnie chronionego terenu lub obiektu, powodując istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 181 par. 3.
Kodeksu Karnego „Karze określonej w par 2 podlega także ten, kto niezależnie od miejsca czynu niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta pozostające pod ochroną gatunkową powodując istotną szkodę.”

 
1.jpg


Copyright © TOH TRYTON